آشنایی با مدیرانمؤسس و صاحب امتیاز کافی رختشو :

آقای محمد صلاحی ؛مؤسس و صاحب امتیاز لاندری کافی رختشو

فارغ التحصیل رشته  مهندسی مکانیک و مشاور در زمینه پروژه های کارآفرینی

شماره تماس : 09126497886